گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/08
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه آمار استنباطی آمار استنباطی آمار استنباطی آمار استنباطی حضور
یک شنبه آمار و احتمالات آمار و احتمالات آمار استنباطی آمار استنباطی حضور
دو شنبه حضور حضور طرح آزمایشات طرح آزمایشات آمار پیشرفته
سه شنبه حضور حضور آمار حیاتی آمار حیاتی روشهای آماری
چهار شنبه حضور جلسات گروه آزمایشگاه آزمایشگاه
پنج شنبه طرح پژوهشی طرح پژوهشی طرح پژوهشی طرح پژوهشی
جمعه