گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/05/14
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه مرکز مشاوره مرکز مشاوره مبانی مشاوره مبانی مشاوره
چهار شنبه روانشناسی خانواده روانشناسی خانواده روانشناسی خانواده رفتار سازمانی
پنج شنبه
جمعه