گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/10/09
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه هیئت اندیشه ورز روش های آماری پیشرفته-ارشد روش های آماری پیشرفته-ارشد راهنمایی
یک شنبه هیئت اندیشه ورز هیئت اندیشه ورز روش های تحقیق پیشرفته-ارشد آمار توصیفی پیشرفته
دو شنبه
سه شنبه روش تحقیق و مقاله نویسی پیشرفته-دکتری روش تحقیق و مقاله نویسیگیشرفته-دکتری راهنمایی روش تحقیق و مقاله نویسی پیشرفته هیئت اندیشه ورز
چهار شنبه هیئت اندیشه ورز هیئت اندیشه ورز هئیت اندیشه ورز هیئت اندیشه ورز
پنج شنبه
جمعه