گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/08/28
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور حضور نماز و استراحت شورای آموزشی شورای آموزشی
یک شنبه کلاس کلاس استراحت و نماز کلاس گلاس
دو شنبه - - - - -
سه شنبه مطالعه مطالعه استراحت و نماز مطالعه مطالعه
چهار شنبه حضور حضور استراحت و نماز حضور -
پنج شنبه حضور حضور کلاس کلاس
جمعه - - - - -