گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/07/21
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه -حضور -حضور نماز و استراحت -حضور -
یک شنبه -حضور -حضور نماز و استراحت -حضور -
دو شنبه - - نماز و استراحت - -
سه شنبه حضور حضور نماز و استراحت -حضور -
چهار شنبه -روشهای تحقیق کمی و کیفی مطالعات رفتار ارزیابی رشد حرکتی نماز و استراحت حضور روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفته
پنج شنبه - - نماز و استراحت - -
جمعه --------- --------- --------- --------- ---------