گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/12/06
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه تدریس تدریس ----------- مشاوره مشاوره
یک شنبه ---------- مشاوره ---------- ---------- -----------
دو شنبه ---------- مشاوره ---------- ---------- -----------
سه شنبه -------- -------- تدریس تدریس مشاوره
چهار شنبه تدریس تدریس ----------- تدریس تدریس
پنج شنبه -------- -------- -------- -------- --------
جمعه