گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/03/27
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه تدریس تدریس ----------- حضور حضور
یک شنبه ---------- ---------- ---------- ---------- -----------
دو شنبه ---------- ---------- ---------- ---------- -----------
سه شنبه تدریس تدریس تدریس حضور حضور
چهار شنبه ---------- ---------- ----------- حضور تدریس
پنج شنبه حضور حضور حضور تدریس تدریس
جمعه