گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم سياسي-امنيت ملي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1396/10/09
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حقوق جزای عمومی 2 حقوق جزای عمومی 1 حقوق جزای اختصاصی2
یک شنبه حقوق جزای عمومی 3 حقوق جزای عمومی 3
دو شنبه
سه شنبه ائین دادرسی کیفری 2 حقوق جزای اختصاصی 2 حقوق جزای اختصاصی 2
چهار شنبه حقوق جزای عمومی 1 حقوق کیفری عمومی
پنج شنبه
جمعه