گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/02/16
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه دانشکده دانشکده قطب کلاس دانشکده
یک شنبه کلاس دانشکده قطب قطب دانشکده
دو شنبه دانشکده دانشکده قطب قطب دانشکده
سه شنبه دانشکده دانشکده قطب قطب کلاس
چهار شنبه دانشکده دانشکده قطب قطب دانشکده
پنج شنبه کلاس کلاس
جمعه