گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مشاوره و راهنمائي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/02/16
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه - - - -
یک شنبه اجرایی اجرایی اجرایی اجرایی
دو شنبه پاسخگویی پاسخگویی نماز نظریه های مشاوره گروهی
سه شنبه مشاوره شغلی اجرایی اجرایی مشاوره تحصیلی
چهار شنبه خانواده درمانی خانواد ه درمانی پاسخگویی خانواده درمانی
پنج شنبه تعطیل شیفت
جمعه