گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - محيط زيست
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/11/28
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه مراجعه دانشجویی مراجعه دانشجویی مراجعه دانشجویی مراجعه دانشجویی
یک شنبه جغرافیای زیستی ایران(دکتری) آلودگی دریا(دکتری) شورای دانشکده آلودگی دریا(دکتری)
دو شنبه
سه شنبه روش تحقیق(ارشد) بوم شناسی عمومی(کارشناسی) مراجعه دانشجویی
چهار شنبه مراجعه دانشجویی مراجعه دانشجویی مراجعه دانشجویی
پنج شنبه
جمعه