گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - اقتصاد
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1392/02/16
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه خرد دکتری خرد دکتری گروه اقتصاد گروه اقتصاد
چهار شنبه تئوری پولی دکتری خرد ارشد خرد ارشد
پنج شنبه اقتصاد اسلامی دکتری گروه اقتصاد اقتصاد اسلامی دکتری اصول اقتصاد MBA
جمعه