گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی صنعتی و سازمانی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/06/13
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه 8-9/30 10-11/30 11/30-13
یک شنبه 8-9/30 10-11/30 11/30-13
دو شنبه 8-9/30 10-11/30 11/30-13
سه شنبه 8-9/30 10-11/30 11/30-13
چهار شنبه 8-9/30 10-11/30 11/30-13
پنج شنبه
جمعه