گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/06/15
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه تحلیل کلام (دکتری) تحلیل کلام (دکتری) ترجمه انفرادی 2 راهنمایی دانشجویان
یک شنبه
دو شنبه روش تحقیق 2 تهیه و تدوین مطالب درسی (ارشد) تهیه و تدوین مطالب درسی (ارشد) راهنمایی دانشجویان
سه شنبه اصول و روش تدریس (ارشد) اصول و روش تدریس (ارشد) روش تحقیق 2
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه