گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/26
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه پاسخگویی کلاس کلاس کلاس
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه کلاس پاسخگویی کلاس
چهار شنبه کلاس پاسخگویی
پنج شنبه
جمعه