گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/28
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه اصول و فنون پرستاری اصول و فنون پرستاری فیزیوپاتولوژی مامایی اصول و فنون پرستاری اصول و فنون پرستاری
یک شنبه اصول و فنون مامایی اصول و فنون مامایی بررسی وضعیت سلامت اصول و فنون مامایی
دو شنبه اصول و فنون اتاق عمل اصول و فنون اتاق عمل راهنمایی اصول و فنون اتاق عمل
سه شنبه کاراموزی کاراموزی کاراموزی
چهار شنبه اصول و فنون پرستاری راهنمایی بزرگسال سالمند 3 بزرگسال و سالمند 1
پنج شنبه
جمعه