دکتر مجتبی شاهنوشی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم اجتماعی-جامعه شناسی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/22
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه حقوق اساسی
سه شنبه حقوق اساسی حقوق اساسی آمار مقدماتی آمار پیشرفته وspss
چهار شنبه حقوق اساسی سازمان های دولتی حقوق اساسی سازمان های دولتی
پنج شنبه حقوق اساسی حقوق اساسی حقوق اساسی بوروکراسی و جامعه
جمعه