گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/02/04
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه راهنمایی راهنمایی نماز و ناهار تدریس
یک شنبه راهنمایی راهنمایی نماز و ناهار راهنمایی
دو شنبه راهنمایی راهنمایی نماز و ناهار راهنمایی
سه شنبه تعطیل تعطیل تعطیل تعطیل
چهار شنبه تدریس تدریس جلسه شورای آموزش
پنج شنبه تدریس تدریس نماز و ناهار
جمعه