گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/11/29
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه مراجعه دانشجویی مراجعه دانشجویی شورا ی دانشگاه شورا
یک شنبه ----- شورای دانشکده راجعه دانشجویی راجعه دانشجوی
دو شنبه مراجعه دانشجویی مراجعه دانشجویی مراجعه دانشجویی مراجعه دانشجویی
سه شنبه مراجعه دانشجویی مراجعه دانشجویی الکترونیک 1 آشنایی با مهندسی برق
چهار شنبه الکترونیک قدرت 1 الکترونیک قدرت 1 مباحث ویژه
پنج شنبه عدم حضور عدم حضور عدم حضور عدم حضور
جمعه