گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/25
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه -دو و میدانی 2 -دو و میدانی 2 - -آسیب شناسی ورزشی -
یک شنبه -
دو شنبه
سه شنبه دو ومیدانی 2 دو و میدانی 2
چهار شنبه امدادگری ورزشی امدادگری ورزشی
پنج شنبه
جمعه