گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پرستاری
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/09/05
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه گروههای اسیب پذیر سلامت فرد و خانواده حضور راهنمایی
یک شنبه اپیدکیول.ژی پیشرفته روش تحقیق حضور راهنمایی
دو شنبه گروههای اسیب پذیر بهداشت جامعه حضور راهنمایی
سه شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی
چهار شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی
پنج شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی
جمعه