گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - آسيب شناسي فك ودهان
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/08/19
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه کنترل عفونت مشاوره پایان نامه دانشجویی مشاوره پایان نامه دانشجویی دانپزشکی تشخیصی2 نظری
یک شنبه پوسیدگی شناسی اسیب شناسی عملی 1و2
دو شنبه اسیب عمومی نظری اسیب عملی 2 بافت واسیب دروس وابسته ایب عمومی عملی
سه شنبه
چهار شنبه مشاوره پایان نامه دانشجویی مشاوره پایان نامه دانشجویی مشاوره پایان نامه دانشجویی دندانپزشکی تشخیصی3
پنج شنبه
جمعه