گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - معماري
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/07/24
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه تدریس تدریس - حضور حضور
یک شنبه حضور حضور حضور حضور حضور -
دو شنبه کرکسون طرح کرکسیون طرح - حضور حضور -
سه شنبه تدریس تدریس - تدریس تدریس -
چهار شنبه - - - -
پنج شنبه - - - - - -
جمعه