گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق عمومی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/10/07
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه مشاوره مشاوره کلاس کلاس
دو شنبه مشاوره مشاوره کلاس کلاس
سه شنبه مشاوره مشاوره کلاس کلاس
چهار شنبه مشاوره مشاوره کلاس کلاس
پنج شنبه
جمعه