گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

پايان نامه ها

:: ارتباط بین مهارتهای چهارگانه مدیریتی با عملکرد شغلی و کیفیت کاری دبیران تربیت بدنی شهر اصفهان

نام دانشجو : بیژن اسحاقی
رشته دانشجو : علوم ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23821402942093:: تاثیر برنامه 11+ تعدیل شده بر تعادل، حس عمقی و قدرت مچ پای بازیکنان بسکتبال مرد نخبه جوان

نام دانشجو : مهدی اخلاقی
رشته دانشجو : علوم ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23821402941018
1