گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حقوق عمومی
مرتبه علمي : استادیار

  • توجه: -امکان تصویب پرپوزال بدون حضور استاد ناظر، استاد راهنما و اساتید داور ممکن نخواهد بود. - تنها کسانی که موضوع یا پرپوزال خود را تا پانزدهم هر ماه ارسال نموده اند می توانند پس از تماس با مدیر گروه و هماهنگی های لازم در شورا حضور یابند. به جهت تنظیم زمان جلسه با تعداد متقاضیان، بررسی موضوع و پرپوزال متقاضیانی که پس از تاریخ یاد شده موضوع یا پرپوزال خود را ارسال نموده اند ممکن نخواهد بود.
  • قابل توجه دانشجویان دکتری حقوق عمومی شورای تخصصی گروه حقوق عمومی 20/6/1397 ساعت ده صبح در اتاق سمینار دانشکده تشکیل می گردد.متقاضیان تصویب موضوع و پرپوزال راس ساعت حضور یابند. متقاضیان موضوع سه نسخه فرم پیشنهاد عنوان همراه داشته باشند. متقاضیان تصویب پرپوزال لازم است: 1. متن پرپوزال را قبل از ارسال به تایید استاد راهنما برسانند. 2.نام اساتید داور داخل و خارج گروه را از مدیر گروه استعلام نمایند. 3.با پژوهش دانشکده جهت حضور استاد ناظر هماهنگی انجام پذیرد. 4.با استاد راهنما و اساتید داور جهت حضور هماهنگی انجام پذیرد. 5.پرپوزال را برای اساتید داور داخل و خارج گروه ارسال نمایند. 6.نتیجه را به مدیر گروه حتما اعلام نمایند. 7.پس از کسب اطلاع از پژوهش دانشکده نسبت به اخذ گواهی ایران داک و گواهی اصالت سنجی اقدام و در جلسه شورا ارایه نمایند. 8. چهار نسخه از فرم تصویب پرپوزال همراه داشته باشید.
  • قابل توجه دانشجویان دکتری حقوق عمومی متقاضی آزمون جامع: مواد درسی آزمون جامع دانشجویان دکتری حقوق عمومی تیرماه 1397 عبارتند از دروس تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران،نظارت بر اعمال حکومت،حقوق اقتصادی عمومی،حقوق بشر
  • دانشجویان دکتری حقوق عمومی که متقاضی تصویب پرپوزال و یا موضوع می باشند می بایست1. تاییدیه ایران داک و تاییدیه اصالت سنجی را از دانشگاه دریافت نمایند و در جلسه شورای تخصصی ارایه نمایند. 2. تا پانزدهم هر ماه پرپوزال و یا موضوع را به ایمیل های ذیل ارسال نمایند. . اقای دکتر توسلی tavassoli2000@hotmail.com .اقای دکتر شاهی Rasashahi@gmail.com و دکتر احمدی فقط و فقط به ادرس sms_ahmadi@yahoo.com توجه فرمایید به نشانی Gmail اینجانب ارسال ننمایید . در غیر این صورت امکان حضور در جلسه را به جهت عدم انجام اقدامات قبل از جلسه نخواهید داشت .3. تاریخ تشکیل جلسه شورای تخصصی گروه در هرماه در اواسط همان ماه در همین سایت اعلام خواهد شد.از آنجا زمان جلسه شورا بر اساس تقاضاهای رسیده و وقت اعضا تنظیم می گردد ، تقاضاهایی که پس از پانزدهم ارسال می گردد در شورای آن ماه قابل بررسی نمی باشد.4. ضمنا لازم است متقاضیان چهار نسخه از موضوع یا پرپوزال خود همراه داشته باشند.
پايان نامه ها

:: رویکرد تطبیقی نظارت بر مجلس در ایران و انگلیس

نام دانشجو : احمد هادیان جزی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: جایگاه و اعتبار نهادهای فراقوه ای با توجه به اصل استقلال قوا

نام دانشجو : محمدجواد فرهنگ
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: راهکارهای تضمین حقوق شهروندی در قانون اساسی

نام دانشجو : فاطمه تاج الدین ممقانی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: حقوق اقلیت های دینی در قوانین استخدامی جمهوری اسلامی ایران

نام دانشجو : علیرضا بالو
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: جایگاه اراده عمومی در مردم سالاری دینی از منظر فقه اسلام و حقوق ایران

نام دانشجو : فاطمه خیراتی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: حقوق شهروندی در قانون اساسی و ارزیابی عملکرد دولت در قبال آن

نام دانشجو : محسن جعفری
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: صلاحیت ارکان حکومتی جمهوری اسلامی ایران در تدوین تصویب و اجرای قانون بودجه کل کشور

نام دانشجو : حسین باقری زرین قبایی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/12/23
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23820808942004:: بررسی منشور حقوق شهروندی بر مبنای کرامت انسانی

نام دانشجو : فاطمه پیرامن
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1395/02/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 15020808922005:: دموکراسی انتخابی جایگاه و نقش نهادهای نخبه گرا در حقوق عمومی معاصر

نام دانشجو : آرین قاسمی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/06/23
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تقابل و توازن میان امنیت و ازادی در دولت قانونمدار

نام دانشجو : محمد شمعی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23820808942003:: تعهدات نهادهای حکومتی در پیشگیری از وقوع جرم

نام دانشجو : سید علیرضا خطیبی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/03/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23820808942002:: حقوق حاکم بر آب در بستر حقوق عمومی ایران

نام دانشجو : سید ناصرالدین بدیسار
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1395/10/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23820808941001:: بررسی استقلال دارایی زن در حقوق ایران و انگلیس

نام دانشجو : احمدرضا یمانی
رشته دانشجو : حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23820807931042:: بررسی نظارت قوه مقننه بر سایر قوا در جمهوری اسلامی ایرن

نام دانشجو : الهه گودرزی
رشته دانشجو : حقوق عمومی کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 12120803932023:: بررسی تطبیقی قرارداد رحم جایگزین در قوانین ایران و آمریکا

نام دانشجو : زهرا خاتون آبادی
رشته دانشجو : حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23820807931045:: بررسی مسئولیت های حقوقی ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری در حقوق ایران و اسناد بین المللی

نام دانشجو : شیوا اسماعیلی
رشته دانشجو : حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/03/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23820807931043:: محدودیت های قانونی حقوق فردی در یک حکومت مردم سالار با نگاهی به قانون اساسی ایران

نام دانشجو : هما مهدوی پور
رشته دانشجو : حقوق عمومی مقطع دکتری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1395/07/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 2382080931001:: مسئولیت کیفری کارمندان و مدیران شرکت های دولتی با مطالعه موردی بر روی شرکت گاز استان اصفهان

نام دانشجو : ندا طاووسی
رشته دانشجو : حقوق جزا
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/11/12
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23820805911016:: بررسی رویکردهای فقهای شیعی معاصر نسبت به مساله حقوق بشر

نام دانشجو : علی زمانیان جهرمی
رشته دانشجو : حقوق عمومی در مقطع دکتری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/11/25
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1502080891101:: جایگاه حقوقی بارنامه در قراردادهای تجاری

نام دانشجو : مولود نه روزیان
رشته دانشجو : حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/11/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 62420807929002:: اقتدار مالیاتی دولت و حقوق مودیان مالیاتی در ایران از دیدگاه حکمرانی مطلوب

نام دانشجو : میرمحسن طاهری طاری
رشته دانشجو : حقوق عمومی در مقطع دکتری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 15020808922002:: حکم ورشکستگی متوفی و شرکت منحله

نام دانشجو : فائزه صالحی
رشته دانشجو : حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/12/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 2320807922013:: مسئولیت مدنی ناشی از حوادث حمل و نقل دریایی

نام دانشجو : میترا جلائی فر
رشته دانشجو : حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/07/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 62420807922005:: ماهیت حقوقی قرارداد فرانچایز

نام دانشجو : تهمینه شرافت
رشته دانشجو : حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/10/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23820807912020:: اصل تساوی طلبکاران تاجر ورشکسته

نام دانشجو : جمیله احمدی
رشته دانشجو : حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/03/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 62420807929002
1 2