دکتر حمزه محمدی خشوئی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
مرتبه علمي : استادیار

  • «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » (سوره نجم آیه 39)
پايان نامه ها

:: تاثير تركيب سرمایه و پاداش هيئت مدیره بر حق الزحمه و كيفيت خدمات حسابرسي در شركتهاي پذیرفته شده در بورس

نام دانشجو : خانم رویا خلیلی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 950506203:: تحلیل اثر افشای اطلاعات بر شکست های تجاری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : خانم ریحانه لطیفی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 960138281:: مقایسه تاثیر سازمان حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری بر تجدید ارائه صورت های مالی

نام دانشجو : خانم معصومه حمیدی تهرانی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 950488452:: بررسی تأثیر هزینه های عادی و غیرعادی حسابرسی بر خطای تخمین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی عادی با در نظر گرفتن نفش تعدیل کنندگی هزینه های غیرعادی و مثبت حسابرسی، اثربخشی کنترل های داخلی و...

نام دانشجو : خانم بنفشه کرمی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 960147089:: تأثير كيفيت حسابرسي بر رابطه مدیریت سود و معامله با اشخاص وابسته

نام دانشجو : آقای علی بوزانی خوراسگانی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/10/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 950001004:: بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته و ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر حق الزحمه خدمات حسابرسی

نام دانشجو : آقای محمدتقی خادمی جبلی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 930289801:: گرایش های احساسی سرمایه گذاران وکیفیت حسابرسی

نام دانشجو : خانم نرگس قربانیان
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 930431996:: بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : آقای محمد انصاری طادی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 930475944:: بررسی تاثیر پایداری سود و توزیع سود نقدی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی

نام دانشجو : آقای محمد صادقی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 940456613:: افشای عمومی حق الزحمه حسابرسی و قدرت چانه زنی بین کارفرما و حسابرس

نام دانشجو : آقای مهدی پهلوانی نژاد
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 940473159:: بررسی تاثیر نوع و دوره تصدی حسابرس بر هزینه حقوق صاحبان سهام

نام دانشجو : آقای مهدی عابدینی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 940455446:: تاثیرغیرخطی سهامداران عمده برحق الزحمه خدمات حسابرسی

نام دانشجو : آقای مرتضی معینی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301952044:: تاثیر استرس کاری حسابرسان بر کیفیت خدمات حسابرسی

نام دانشجو : آقای مجید رحیمی نهوجی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301952013:: بررسی عوامل موثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی از دیدگاه مدیران حسابرسی داخلی شرکتهای زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)

نام دانشجو : آقای سهراب زینان
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301952005:: تاثیر تعدیلات حسابرسی بر کیفیت سود

نام دانشجو : آقای حسن باقری
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301952012:: بررسی اثر چرخه عمر بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : آقای وحید یزدخواستی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301941020:: تغییر حسابرس و کیفیت خدمات حسابرسی

نام دانشجو : خانم فاطمه کریم پور
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301942040:: تاثیر روابط حسابرس با صاحبکار بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : خانم ندا کرمعلیان سیچانی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301942020:: تاثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام با در نظر گرفتن نظام راهبری شرکتی

نام دانشجو : آقای فرامرز مظاهری سیچانی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23821301951004:: تاثیر دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام با در نظر گرفتن عدم تقارن اطلاعاتی

نام دانشجو : خانم ریحانه محمدی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/05/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23821301951005:: تاثیر کنترلهای داخلی ضعیف واندازه شرکت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : خانم سمانه قدیمی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/20
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23821301922027:: تاثیر اظهار نظر و شهرت حسابرس بر هزینه بدهی

نام دانشجو : خانم مریم شیرانی بیدآبادی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/02/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301942039:: بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت و استراتژی کسب و کار شرکت بر کیفیت خدمات حسابرسی

نام دانشجو : خانم ناهید شاه جلال الدین
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/02/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301942041:: بررسی تاثیر دوران تصدی و کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه و استقلال حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : آقای مهدی کیانی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301942011:: اثر روابط سیاسی بر انتخاب حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : خانم راحله جنتیان
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/29
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 23821301932062
1 2