گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - کامپیوتر

پايان نامه ها

:: طراحی و پیاده سازی بازی اسنیک برای موبایل

نام دانشجو : نجمه محمودی
رشته دانشجو : مهندسی نرم افزار کامپیوتر- کارشناسی پیوسته
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 92288:: تحقیق و پیاده سازی یک بازی با استفاده از openGL

نام دانشجو : عباس اکبری
رشته دانشجو : مهندسی نرم افزار کامپیوتر- کارشناسی پیوسته
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 93327:: طراحی و پیاده سازی سایت کیلینیک پوست ، مو ، زیبایی با ASP.ner و SQL server

نام دانشجو : مهسا کریمیان
رشته دانشجو : مهندسی نرم افزار کامپیوتر- کارشناسی پیوسته
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 93322:: اتوماسیون فروشگاه کتاب شاهد با #c

نام دانشجو : مهدی پاک نیا
رشته دانشجو : مهندسی نرم افزار کامپیوتر- کارشناسی ناپیوسته
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 93325:: طراحی و پیاده سازی سایت فروش سیستم های حفاظتی باASP.net و SQL server

نام دانشجو : زهرابرزویی
رشته دانشجو : مهندسی نرم افزار کامپیوتر- کارشناسی ناپیوسته
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 93323:: طراحی و پیاده سازی سایت پایانه برون شهری شاهین شهر با asp.net و sql server

نام دانشجو : رحیم رنجبر
رشته دانشجو : مهندسی نرم افزار کامپیوتر- کارشناسی ناپیوسته
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 93324:: طراحی و پیاده سازی بازی سودوکو برای موبایل

نام دانشجو : نسیم بهاران
رشته دانشجو : مهندسی نرم افزار کامپیوتر- کارشناسی پیوسته
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 92289:: طراحی یک انیمیشن تبلیغاتی راهنمایی و رانندگی با نرم افزار مایا

نام دانشجو : پریسا نادری
رشته دانشجو : مهندسی نرم افزار - کارشناسی پیوسته
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 92290
1