گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: - بررسي امكان باززايي از اندام¬هاي زايشي در خيار بومي اصفهان

نام دانشجو : محمد حسینی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - تاثیر موتاژن شیمیایی سدیم آزاید بر دانه¬ گرده و نجات جنین گیاه خریزه

نام دانشجو : صفا خسرویان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - ارزیابی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ¬های لوبیا با استفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی و شاخص¬های تحمل به تنش خشکی

نام دانشجو : حسن آرایش
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - تخمین اجزای واریانس ژنتیکی و قابلیت توارث صفات مختلف در خیار گلخانه ای

نام دانشجو : نازنین فرهمند
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - آنالیز قدرت ترکیب پذیری لاینهای اصلاحی خیار گلخانه ای با روش کارولینای شمالی یک

نام دانشجو : حامد کیانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - بررسی امکان القاء تنوع سوماکلونال در گیاه استویا بر اساس صفات مورفولوژیک

نام دانشجو : کوروش کیقبادی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - مطالعه شاخص¬های تحمل به خشکی و روابط خصوصیات مختلف در برخی ارقام گلرنگ زراعی

نام دانشجو : رحیمی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - ارزیابی تأثیر تنش خشکی انتهای فصل بر خصوصیات زراعی، فیزیولوژیک و کیفیت دانه ارقام گندم

نام دانشجو : پگاه زادفر
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - بررسی تنوع ژنتیکی لاین¬های اصلاحی گندم نان با استفاده از تجزیه و تحلیل¬های چند متغیره

نام دانشجو : سمیه امیری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - بررسی تنوع صفات زراعی، زایشی، فیتوشیمیایی و زنده¬مانی دانه¬های گرده در بین و درون گونه آویشن ایرانی

نام دانشجو : ندا زاغیان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - برآورد میزان وراثت پذیری و اثر ژنها در فلفل گلخانه ای با استفاده از طرح کارولینای شمالی یک

نام دانشجو : حامد غلامی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: محاسبه پارامترهای ژنتیکی و قابلیت توارت صفات مختلف خیار گلخانه ای با روش کارولینای شمالی یک

نام دانشجو : حسن زاده
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - ارزیابی عملکرد میوه و صفات وابسته در ارقام اصلاح شده خیار گلخانه¬ای

نام دانشجو : گلنوش بزرگزاد
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - بررسی پاسخ به تنش شوری ژنوتیپ¬های چغندرقند از نظر صفات زراعی و فیزیولوژیک

نام دانشجو : سمانه امام بخش
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - بررسی تأثیر غلظت¬های مختلف موتاژن¬های شیمیایی بر امکان نجات جنین در گیاه خیار

نام دانشجو : حازم
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیتی ژنوتیپ¬های گوجه فرنگی زراعی در شرایط گلخانه

نام دانشجو : محمد دری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت¬های اصلاحی چغندر قند با استفاده از نشانگرهای SSR

نام دانشجو : مژگان دباغی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - بررسی امکان کالزایی و باززایی از کشت میکروسپور ارقام خیار

نام دانشجو : فاطمه حیدری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - بررسی امکان تشکیل کالوس و باززایی از کشت تخمدان و بساک خیار

نام دانشجو : سمانه قنبری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - بررسی اثر عوامل محیطی و فیزیولوژیکی بر تلاقی¬پذیری و تشکیل بذر در خیار گلخانه¬ای

نام دانشجو : فروغ احمدی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: - ارزیابی عملکرد در نسل¬های اولیه¬ی تفکیک و تعیین شاخص¬های انتخاب در بهبود ژنتیکی عملکرد میوه خیار

نام دانشجو : مهناز طاهری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: عیین روابط عملکرد میوه و صفات مورفولوژیک در هندوانه با استفاده از آمار چند متغیره

نام دانشجو : حسن حق شناس
رشته دانشجو : اصلاح نیاتات
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1