گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - محيط زيست
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: ارزیابی خطر ناشی از برخی فلزات سنگین در خاک و محصولات کشاورزی اطراف نیروگاه رامین اهواز

نام دانشجو : عاطفه طهماسبی
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/07
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تأثیر گونه های مختلف گیاهی بر برخی ویژگی¬های خاک با هدف کنترل ریزگردها در منطقه گاوخونی اصفهان

نام دانشجو : مریم مختاری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/07
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: ارزیابی ریسک زیست محیطی فلز سنگین آرسنیک در رسوبات و آب دریاچه ارومیه

نام دانشجو : مریم کاظمی
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزیابی زیست محیطی فلزات سنگین سرب، کادمیوم ، روی و مس در رسوبات بستر تالاب گندمان

نام دانشجو : کیمیا چراغعلی
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: امکان سنجی حذف نیترات از پساب کشاورزی منطقه لنجان توسط (Myriophyllum green) و (Ruppia maritima)

نام دانشجو : مرتضی دری
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب بر تنوع زیستی کفزیان رودخانه زاینده رود

نام دانشجو : زهرا عالیوند
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از صنعت پتروشیمی و ارائه راهکارهای کاهش انتشار (مطالعه موردي: پتروشيمي مروارید)

نام دانشجو : رویا پرواس
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/20
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی تروفی دریاچه سد زاینده رود در دو فصل بهار و تابستان در سال 1396

نام دانشجو : نسیم اسدیان
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی آلودگی فلزات سنگین Pb،Cr,Cd ناشی از ترافیک در خاک و اثر آن بر پوشش گیاهی حاشیه جاده ها

نام دانشجو : پیمان خلیلی
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: ارزیابی زیست محیطی فلزات سنگین سرب ، کادمیوم ، روی و مس در رسوبات بستر تالاب گندمان با استفاده از شاخص های ژئوشيميايي مولر، شاخص غني سازي، شاخص درجه آلودگي اصلاح شده, شاخص ارزيابي ريسك اكولوژيك

نام دانشجو : آرزو خلیل زاده
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر آلودگی سرب و کادمیوم در پوسته و محتویات تخم کشیم بزرگ (Podiceps cristatus) بر ویژگی های ریخت شناختی تخم در تالاب بین المللی گندمان

نام دانشجو : سارا بهادران
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر آلودگی صدا بر روی تنوع و تراکم پرندگان در فصل تابستان(مطالعه موردی: پارکهای حاشیه زاینده رود)

نام دانشجو : مریم رشیدی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: استفاده از محتوای کلروفیل جلبک های ماکروسکوپی به عنوان شاخص زیستی آلودگی فلزات سنگین (مطالعه موردی: بند شاخ کنار، تالاب گاوخونی)

نام دانشجو : ثنا کریمیان
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تجمع فلزات سنگین (سرب ، کادمیوم و روی) در عضله دو گونه ماهی خوراکی کوسه باله سیاه کوچک(Carcharhinus limbatus) و ماهی هامور(Epinephelus coioides) جزیره کیش

نام دانشجو : پریسا دادخواه
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر پارامتر های محیطی و آلودگی رسوب به فلزات سنگین بر تنوع و تراکم جمعیت خرچنگ های منزوی جزیره کیش

نام دانشجو : مهسا آقابزرگی
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تجمع¬پذیری فلزات‌سنگین (سرب و کادمیوم) در خرچنگ‌منزوی (Coenobita scaevola) و تاثیر آن بر فیزیولوژی رشد

نام دانشجو : مینا شیرانی
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مطالعه و بررسی غلظت و تجمع فلزات سنگین در پرنده ی چنگر نوک سرخ(Gallinula chloropus) در حوضه ی آبریز زاینده رود

نام دانشجو : امیر فرح نسب
رشته دانشجو : تنوع زیستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه ::: بررسی تغییرات ریخت شناسی خرچنگ منزوی، در دو بستر آلوده و غیر آلوده جزیره کیش با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

نام دانشجو : مهدیه مکاره
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: محاسبه فاکتورهای تجمع زیستی فلزات سنگین در گیاه چندل، صدف خوراکی و رسوبات در منطقه سیریک بندرعباس

نام دانشجو : پریسا کوهرانی
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اندازه گیری تجمع فلزات سنگین توسط گیاه نی (Phragmites australis (Cav.)Trin.exsteudel ) و نقش آن در پالایش زیستی آلودگی تالاب هشیلان کرمانشاه

نام دانشجو : جمال رحمانی
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/10/20
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ---:: آلودگی انگل های گوارشی قوچ و میش در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو و ارتباط آن با دام های اهلی منطقه

نام دانشجو : فرنوش بذرافکن
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ---:: مطالعه آلودگی انگلهای گوارشی درجمعیت آهوی ایرانی در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو و ارتباط آن با دام های اهلی منطقه

نام دانشجو : محمد مهدی باقی
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/10/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : --:: بررسی عوامل موثر بر تجمع کادمیوم در کپور معمولی تالاب چغاخور با استفاده از ماشین¬های بردار پشتیبان

نام دانشجو : مهسا پاکزاد
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : --:: بررسی عوامل موثر بر تجمع سرب در کپور ماهی معمولی تالاب چغاخور با استفاده از مدل درخت تصمیم

نام دانشجو : مهسا تکش
رشته دانشجو : آلودگی محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ---:: بررسی تاثیر آلودگی های(گردوغبار وصوت) ناشي از کارخانه سیمان خوزستان بر تراکم و تنوع پرندگان جنگل کارخانه سیمان

نام دانشجو : علی لرکی
رشته دانشجو : زیستگاهها و تنوع زیستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ---همکاری با دانشگاه آزاد علوم تحقیقات اهواز

1 2