گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: The Effect of CALL-based vs Classroom-based learning of English Articles through Metalinguistic Explanation and Textual Enhancement

نام دانشجو : Azam Joozdani
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: Neutralizing Trade-off Effect between Accuracy and Fluency of the Iranian EFL Learners’ Writing Performance with Different Cognitive Complexity

نام دانشجو : Farahnaz Liaghat
رشته دانشجو : TEFL
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: The Effect of Unknown Vocabulary and Text Topic on Iranian EFL learners’ Attitude in Reading

نام دانشجو : Mojhdeh Haji Rostam
رشته دانشجو : TEFL
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: The Effects of Listening to Podcasts on Intermediate EFL Learners’ Pronunciation Accuracy

نام دانشجو : Arezoo Kolbiha
رشته دانشجو : TEFL
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1