گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-زراعت-فيزيولوژي گياهان زراعي
مرتبه علمي : استاد

پايان نامه ها

:: تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات رشدی و اجزاء عملکرد دانه سه رقم آفتابگردان در شرایط اصفهان

نام دانشجو : محمد هادی همتی
رشته دانشجو : زراعت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر کود نیتروژن بر میزان جذب نور و ضریب استهلاک نور در ارقام مختلف گیاه جو تحت شرایط اصفهان

نام دانشجو : آیسو انتظامی
رشته دانشجو : زراعت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزیابی میزان جذب نور و ضریب استهلاک در ارقام مختلف گندم تحت تاثیر تیمارهای مختلف کود نیتروژن در منطقه اصفهان

نام دانشجو : فریده صمدیان
رشته دانشجو : زراعت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی برخی از تیمارهای پیش رویشی بر شکست خواب در دو توده زیره سیاه(Bunium persicum)

نام دانشجو : خدیجه جمال آبادی
رشته دانشجو : زراعت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزیابی روند جذب نور و محاسبه ضریب استهلاک نور در ارقام مختلف ذرت علوفه ای تحت تاثیر تیمارهای مختلف کود نیتروژن

نام دانشجو : لیلا حجازی
رشته دانشجو : زراعت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب و کاربرد محرک های زیستی در دو توده رازیانه

نام دانشجو : امیر رضا طاهایی
رشته دانشجو : زراعت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزیابی میزان جذب نور و محاسبه ضریب استهلاک نور در ارقام مختلف گندم تحت تاثیر تیمارهای مختلف کود نیتروژن در منطقه شهرکرد

نام دانشجو : شهین شیروانی
رشته دانشجو : زراعت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی اثر آرایش و تراکم کاشت بر جذب نور و ضریب استهلاک نور در گیاه ذرت (Sc 704) در منظقه اصفهان

نام دانشجو : عادل کرباسیون
رشته دانشجو : زراعت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر روی دو توده رازیانه

نام دانشجو : سارا خانوردی
رشته دانشجو : زراعت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر خاک ورزی و مدیریت بقایای جو بر عملکرد ذرت علوفه ای تحت شرایط اصفهان

نام دانشجو : مهدی خوشخرام
رشته دانشجو : زراعت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1