گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسي
مرتبه علمي : استاد تمام

  • به اطلاع کلیه داشجویان گرامی می رساند طبق برنامه دانشگاهی کلیه کلاس های اینجانب درهفته اول نیمسال دوم یعنی از تاریخ 12/11/9۸ دایرمی باشد و حضوردانشجویان الزامی است
پايان نامه ها

:: پیش بینی خودکارآمدی عمومی و بهزیستی روان شناختی بر اساس شادکامی، ذهن آگاهی، رضایت از زندگی، امید به زندگی و معنا در زندگی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان

نام دانشجو : دلارام روحانی اصفهانی
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/08/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱:: مقایسه اثر بخشی رنگ آمیزی درمانی و روش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر نشخوار فکری، امید به زندگی، اضطراب مرگ وسلامت عمومی زنان فرهنگی 60 تا 70 سال شهر اصفهان

نام دانشجو : پروین نطنزیان
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/08/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱-
:: تدوین بسته درمان یکپارچه نگر طرحواره محور و مقایسه اثربخشی آن با طرحواره درمانی بر رفتار خود آسیب رسان، بی ثباتی هیجانی، ادراک طرد شدگی و تکانشگری بر افراد دارای ویژگی های شخصیت مرزی

نام دانشجو : زینب ذاکر زاده
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/07/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۱استاد راهنما: دکتر محسن گل پرور
:: اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر روابط بین فردی،امید به زندگی،نشخوار فکری و بهزیستی روان شناختی در افراد مبتلا به دیابت نوع

نام دانشجو : سهیلا اله دادیان
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱:: اثر بخشی رفتار درمانی مبتنی بر دیالکتیک بر تصویر بدنی، وسواس و خودکارآمدی و افسردگی زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان شهر اصفهان

نام دانشجو : سیده مرضیه موسوي دستنائي
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱:: اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجانی، امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه شهر اصفهان

نام دانشجو : راضیه عمرانی
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱:: مقایسه میزان گرایش به اعتیاد،رفتارهای پرخطر،بیماری های روانی و تاب اوری نوجوانان 14 تا 19 سال دارای والد در حال بهبودی از اعتیاد و عادی

نام دانشجو : سپیده درخشنده
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱:: ثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی، خود آگاهی شناختی، گرایش به رفتارهای پر خطر و باورهای فرا شناختی نوجوانان کانون اصلاح و تربیت اصفهان

نام دانشجو : سیده شیوا مدنی
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱:: مقایسه اثر بخشی روش فرناالد و روش الکترونیکی نرم افزار خواندن بر اضطراب کودکان مبتلا به نارسا خوانی

نام دانشجو : ثریا شاه محمدی
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱:: اثربخشی شفقت درمانی گروهی بر راهبردهای کنترل فکر، باورهای فراشناختی، رضایت زناشویی و مهارت های مقابله ای زوجین با تعارض زناشویی

نام دانشجو : مینا ذوالفقاری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱:: تدوین بسته درمانی شفقت به خود در بیماران افسرده ایرانی و مقایسه تأثیر آن با شفقت درمانی گیلبرت بر نشخوار ذهنی،شادمانی،امید و شاخص های فیزیولوژیک در بیماران افسرده

نام دانشجو : سیما عندلیب
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۱اساتید راهنما: دکترمحمدرضا عابدی دکترحمید طاهر نشاط دوست
:: اثربخشی طرح واره درمانی بر سبک های فرزندپروری، استرس والدگری و روابط والد و کودک مادران دارای فرزند 4 تا ۶ سال مراکز پیش دبستانی ناحیه 4 شهراصفهان

نام دانشجو : مرضیه گلابدار
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱:: مقایسه تصویر بدنی ، روابط زناشویی ، امید به زندگی و روابط بین فردی در زنان باردار و غیرباردار 35-25 ساله شهر اصفهان

نام دانشجو : فرشته پیران ویسه
رشته دانشجو : روان شناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱:: تدوین بسته هنر-بازی درمانی شناختی- رفتاری و مقایسه اثربخشی آن با قصه درمانی شناختی-رفتاری بر ادراک درد، کیفیت زندگی، اضطراب ، افسردگی، امید به آینده و زندگی در کودکان مبتلا به سرطان

نام دانشجو : زهره شجاعی
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/02/23
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۱استاد راهنما: دکتر محسن گل پرور
:: مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی و کاهش افسردگی و بخشش بین فردی در زنان خیانت دیده شهر اصفهان

نام دانشجو : دلارام رزاز زاده
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/03/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱:: تدوین بسته آموزشی تنظیم هیجانی و بررسی اثربخشی آن بر تحریف های شناختی ناکارامد، بهزیستی روانشناختی، تاب آوری و وسوسه مصرف در بین مصرف کنندگان اقدام کننده به ترک اعتیاد

نام دانشجو : محمد همتی
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/06/16
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۱استاد راهنما: دکتر علی مهداد
:: تدوین بسته آموزشی مبتنی بر تنظیم هیجان های پیشرفت و اثربخشی آن برهیجان های پیشرفت منفی، خودنظم دهی تحصیلی، بهزیستی روان شناختی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران

نام دانشجو : مرضیه میرسمیعی
رشته دانشجو : روان شناسی تربیتی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/10/26
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۱استاد راهنما: دکتر سید حمید آتش پور
:: اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظزیه انتخاب برنشانه های حمله وحشت زدگی، مشکلات خواب،نشخوار فکری و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلا به حملات وحشت زدگی

نام دانشجو : گلناز روحانی نیا
رشته دانشجو : روان شناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱:: تدوین بسته درمانی ذهن اگاهی بخشش محور و مقایسه اثربخشی ان با درمان هیجان مدار یر افسردگی، نشخوار فکری، رضایت زناشویی، تاب اوری و بخشش در زنان اسیب دیده بر پیمان شکنی همسر

نام دانشجو : پریسا آقا گدی
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/08/14
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۱استاد راهنما: دکتر محسن گل پرور
:: تدوین بسته درمانی ذهن اگاهی مثبت محور و مقایسه اثربخشی ان با درمان شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی ، سازگاری اجتماعی، پرخاشگری، مشکلات ارتباطی و حالات خلقی دانش اموزان متوسطه اول دارای افسردگی

نام دانشجو : فاطمه طباطبایی نژاد
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/09/10
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۱استاد راهنما: دکترمحسن گل پرور
:: تدوین بسته مثبت نگری وجودگرا و مقایسه اثربخشی آن با بسته درمانی ایرانی- اسلامی مثبت¬نگر بر فضایل انسانی، سرمایه عاطفی، افسردگی، اضطراب و استرس دانش آموزان دختر متوسطه اول دارای اضطراب اجتماعی

نام دانشجو : سارا مددی زواره
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/08/14
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۱استاد راهنما: دکتر محسن گل پرور
:: مقايسه شيوه‌هاي مقابله با بيماري فرزند، آمادگي درباره مراقبت طولاني مدت، سرسختي خانواده و سلامت عمومي مادران داراي فرزند اوتيستيک با مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش فعالي شهر اصفهان

نام دانشجو : مریم شعبانی
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/10/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱:: مقایسه سبک های عشق ورزی، نوع ازدواج، عاطفه مثبت و منفی و توجیه روابط فرازناشویی در مردان با روابط فرازناشویی و مردان بدون روابط فرازناشویی

نام دانشجو : زهرا اقاجانی ورزنه
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/10/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱:: رابطه منبع کنترل، استرس، اضطراب، افسردگی با فرسودگی شغلی با نقش تعدیل کننده شخصیت بین افسران و درجه داران نیروی هوایی ارتش اصفهان

نام دانشجو : نصیراکبرخان زاده
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/10/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱:: مقایسه اثربخشی مدیریت شناختی-رفتاری استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی، سلامت جسمی و سبک های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نام دانشجو : سحر منتظری
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/10/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱استاد مشاور: دکتر محسن گل پرور

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11