گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

پايان نامه ها

:: مقایسه تاثیر 6 هفته تمرینات منتخب TRX و ثبات مرکزی بر استقامت ناحیه مرکزی، کیفیت زندگی و عملکرد حرکتی بیماران آسیب نخاعی پاراپلژی

نام دانشجو : ملیحه عبداللهی
رشته دانشجو : آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر 8 هفته تمرینات عملکردی 3بعدی، آروماتراپی و ترکیبی بر قدرت و استقامت عضلات ناحیه ی شکم، عملکرد جنسی و کیفیت زندگی زنانی با زایمان رحمی به روش اپیزیوتومی

نام دانشجو : فرزانه شاهنظری
رشته دانشجو : آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر 8 هفته برنامه منتخب ترکیبی (تمرین تراباند و تیپینگ) بر درد، قدرت عضلانی و کیفیت زندگی زنان 50 - 30 سال مبتلا به گردن درد مزمن

نام دانشجو : زهرا محمد شریفی
رشته دانشجو : آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: هاکی

نام دانشجو : بهاره آسیایی
رشته دانشجو : آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر8 هفته تمرینات معلق و تمرینات ویلیام بر درد ، تعادل و دامنه حرکتی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی

نام دانشجو : آزاده همایونی
رشته دانشجو : آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1