دکتر حمیدرضا پیکری
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها