گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

سمينارها و سخنراني ها

:: اکتساب مهارت در ورزش

محل ارائه : اصفهان
تاریخ برگزاری : 1395/04/03
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: اثر رایحه اسطوخودوس بر انسجام تیمی زنان والیبالیست

محل ارائه : اکادمی ملی المپیک
تاریخ برگزاری : 1396/09/02
چگونگی حضور : شرکت کننده


به صورت پوستر
:: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی علوم ورزشی و قهرمانی

محل ارائه : تهران دانشگاه علامه
تاریخ برگزاری : 1396/08/25
چگونگی حضور : سخنران


:: at the 1 international football clinic congress

محل ارائه : tehran
تاریخ برگزاری : 1396/03/03
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: analysis of cultuval differences as asource of cognitive cultuval intelligence from the perspective of sports professiouals in iran

محل ارائه : esfahan iran
تاریخ برگزاری : 1395/08/25
چگونگی حضور : سخنران


:: the effect of yoga training and spiritual intelligence on resilience of women

محل ارائه : uni beheshti tehran
تاریخ برگزاری : 1396/02/06
چگونگی حضور : سخنران


:: an analysis on cultural differences as a source of cognitive and cultural intelligence from the perspective of iranian national and international coaches

محل ارائه : uni beheshti tehran
تاریخ برگزاری : 1396/02/06
چگونگی حضور : سخنران


:: an analysis on education and training as a source of cognitive and cultural interelligence from the perspective of iranian sports experts

محل ارائه : uni beheshti tehran
تاریخ برگزاری : 1396/02/06
چگونگی حضور : سخنران


:: تحلیل نمایه های تغذیه ای ورزشکاران در انیمیشن های ورزشی ایرانی

محل ارائه : اصفهان
تاریخ برگزاری : 1396/07/26
چگونگی حضور : سخنران


:: مروری بر محتوای انیمیشن های ورزشی در رسانه های ایران

محل ارائه : آبادان
تاریخ برگزاری : 1396/06/16
چگونگی حضور : سخنران


:: تعیین رابطه هوش هیجانی با رتبه¬بندی شمشیربازان اسلحه ی اپه در سطوح متفاوت عملکرد

محل ارائه : مبارکه
تاریخ برگزاری : 1389/12/12
چگونگی حضور : سخنران


:: تأثیر خستگی بر ویژگیهای عاطفی- روانی ورزشکاران کاراته-کار ایرانی در سطح ملی و بین-المللی

محل ارائه : مبارکه
تاریخ برگزاری : 1389/12/12
چگونگی حضور : سخنران


:: Relationship between emotional intelligence and ranking of epee weapon fencers in different levels of performance

محل ارائه : Cracow
تاریخ برگزاری : 1390/06/31
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی و مقایسه اضطراب حالتی رقابتی ورزشکاران دختر رشته دو میدانی در دهمین المپیاد ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی تابستان1390

محل ارائه : تفت
تاریخ برگزاری : 1391/02/07
چگونگی حضور : سخنران


:: Determine the relationship between leisure time by public health between Physical education managers in Esfahan Province Education

محل ارائه : amol
تاریخ برگزاری : 1391/09/16
چگونگی حضور : سخنران


:: Relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior, and trust in General Administration of Youth and Sports of Fars Province

محل ارائه : amol
تاریخ برگزاری : 1391/09/05
چگونگی حضور : سخنران


:: برنامه رسانه ها با بروز رفتارهای خشونت آمیز هواداران ورزش فوتبال شهر اصفهان رابطه دارد.

محل ارائه : مشهد
تاریخ برگزاری : 1392/08/15
چگونگی حضور : سخنران


:: رابطه بین سلامت روان و سرسختی ذهنی بین دانش-آموزان دختر ورزشکار

محل ارائه : تهران
تاریخ برگزاری : 1393/02/25
چگونگی حضور : سخنران


:: تأثیر آموزش مهارتهای تحلیل رفتار متقابل بر انسجام گروهی ورزشکاران

محل ارائه : اهواز
تاریخ برگزاری : 1393/06/20
چگونگی حضور : سخنران


:: کاوش تجارب موفق و ناموفق، منبعی برای خودکارآمدی هندبالیست های تیم ملی ایران

محل ارائه : تهران
تاریخ برگزاری : 1393/11/30
چگونگی حضور : سخنران


:: تحلیل مؤلفه های هوش فرهنگی در برنامه تلویزیونی نود با رویکرد روان شناسی ورزشی

محل ارائه : تهران
تاریخ برگزاری : 1393/11/30
چگونگی حضور : سخنران


:: واکاوی تجارب گذشته به عنوان منبعی برای کارآمدی فردی در ورزشکاران تیم ملی والیبال ایران

محل ارائه : مبارکه
تاریخ برگزاری : 1394/02/30
چگونگی حضور : سخنران


:: اثر یک دوره تمرینات شودان بر اعتماد به نفس دانش¬آموزان نابینا و کم بینا

محل ارائه : مبارکه
تاریخ برگزاری : 1394/02/30
چگونگی حضور : سخنران


:: شناسایی تجارب دستاوردهای تیمی، منبعی برای کارآمدی جمعی در بانوان ورزشکار نخبه تیم ملی ایران

محل ارائه : مبارکه اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/02/30
چگونگی حضور : سخنران


:: نظام فرهنگی برساختی از تجارب ورزشکاران تیمهای ملی ایران در ارتباطات بین¬المللی

محل ارائه : رشت
تاریخ برگزاری : 1395/02/30
چگونگی حضور : سخنران1 2