گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

:: تطبیق پذیری انواع محرمیت با استفاده از سلسه مراتب فضایی و تناسبات درخانه های سنتی

محل ارائه : تهران، دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری : 1398/10/05
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: تطبیق پذیری فرایند احساس و ادراک در با استناد به حکمت ملاصدرا شیرازی

محل ارائه : تهران، دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری : 1398/10/05
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: بررسی سیاست های تأمین مسکن موقت پس از فاجعه

محل ارائه : تهران، دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری : 1398/10/05
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: بررسی تطبیقی نیاز و رضایتمندی طرح میدان عتیق اصفهان

محل ارائه : کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی
تاریخ برگزاری : 1398/10/30
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: نقش معماری در شکل گیری تعاملات اجتماعی سالمندا ن.

محل ارائه : تهران، دانشگاه علم و صنعت
تاریخ برگزاری : 1398/09/19
چگونگی حضور : سخنران


:: نخستین همایش بین المللي سراسری بررسی نقش مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تحقیق اقتصاد مقاومتی

محل ارائه : دانشگاه پیام نور، استان هرمزگان اردیبهشت 1397
تاریخ برگزاری : 1397/02/02
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: نگارامین الرعایایی، بهـرام شاهـدی عنوان: ایده های مورد استفاده برای طراحی همساز با رویکرد انرژی صفر ( اقلیم خشک:اصفهان) نخستین همایش بین المللي سراسری بررسی نقش مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تحقیق اقتصاد مقاومتی ، دانشگاه پیام نور، استان هرمزگان 2 اردیبهشت 1397
:: The 5th International Conference on Civil Engineering, Architecture & Urban Development

محل ارائه : Shahid Beheshti University, Tehran, Iran..
تاریخ برگزاری : 1396/10/05
چگونگی حضور :


Authors: Khosro Shabani, Bahram Shahedi Title: Iranian Garden Landscape Pattern in the Garden of Museums to Improve the Quality of Urban Tourism Case Study: Kerman Shahzadeh Mahan Garden Conference: The 5th International Conference on Civil Engineering, Architecture & Urban Development. , Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.26-28 December 2017.
:: همایش بین المللي عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

محل ارائه : دانشگاه تبریز، تبریز، آذر ماه 1396
تاریخ برگزاری : 1396/09/30
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: فاطمه روزبهانی، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: پارامترهای طراحی مجموعه آموزشی با رویکرد معماری انعطاف پذیر همایش بین المللي عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام ، دانشگاه تبریز، تبریز، آذر ماه 1396، (دسامبر 2017)
:: همایش بین المللي مطالعات نوین در عمران معماری و شهرسازی با رویکرد ایرانی اسلامی

محل ارائه : دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، آذر ماه 1396
تاریخ برگزاری : 1396/09/09
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: فاطمه روزبهانی، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: راهکارهای کالبدی موثر بر انعطاف پذیری فضاهای آموزشی همایش بین المللي مطالعات نوین در عمران معماری و شهرسازی با رویکرد ایرانی اسلامی ، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، آذر ماه 1396، (نوامبر 2017)
:: مایش بین المللي مطالعات نوین در عمران معماری و شهرسازی با رویکرد ایرانی اسلامی

محل ارائه : دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، آذر ماه 1396
تاریخ برگزاری : 1396/09/09
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: نفیسه طهماسبی، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: نقش محیط در القای حس معنویت فضاهای مذهبی – فرهنگی همایش بین المللي مطالعات نوین در عمران معماری و شهرسازی با رویکرد ایرانی اسلامی ، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، آذر ماه 1396، (نوامبر 2017)
:: سومین همایش بین المللي معماری، عمران و شهرسازی

محل ارائه : مجموعه فرهنگی نیاوران، تهران، شهریورماه 1396
تاریخ برگزاری : 1396/06/30
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: نگار موسوی مورکانی، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: طراحی مجموعه فرهنگی – آموزشی با رویکرد کاهش مصرف انرژی در اصفهان سومین همایش بین المللي معماری، عمران و شهرسازی ، مجموعه فرهنگی نیاوران، تهران، شهریورماه 1396، ( سپتامبر 2017)
:: دومین همایش بین المللي عمران، معماری و شهرسازی،

محل ارائه : دانشگاه کاسم بندیت، (Kasem Bundit University) تایلند، مرداد ماه 1396
تاریخ برگزاری : 1396/06/09
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: احمد نجفی، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: منطقه آسایش حرارتی برای اقلیم سرد ( نمونه مورد بررسی شهر چادگان) دومین همایش بین المللي عمران، معماری و شهرسازی، دانشگاه کاسم بندیت،(Kasem Bundit University) تایلند، مرداد ماه 1396، ( آگوست 2017)
:: همایش بین المللي عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر

محل ارائه : دانشگاه اسوه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، مرداد ماه 1396
تاریخ برگزاری : 1396/05/25
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: نفیسه طهماسبی، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: عوامل موثر بر افزایش کیفیت فضای مذهبی فرهنگی با رویکرد زمینه گرایی همایش بین المللي عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، تهران، دانشگاه اسوه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، مرداد ماه 1396، (آگوست 2017)
:: همایش بین المللي عمران، معماری و شهرسازی

محل ارائه : سالن همایش های فرهنگیان، شیراز، تیرماه 1396
تاریخ برگزاری : 1396/04/22
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: احمد نجفی، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: بررسی آسایش حرارتی و معماری متاثر از اقلیم بر اساس شاخص ماهانی شهر چادگان همایش بین المللي عمران، معماری و شهرسازی، سالن همایش های فرهنگیان، شیراز، تیرماه 1396، ( جولای 2017)
:: سومین همایش بین المللي معماری، عمران و شهرسازی درآغاز هزاره سوم

محل ارائه : مجموعه فرهنگی نیاوران، تهران، شهریورماه 1396
تاریخ برگزاری : 1396/06/30
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: نگار موسوی مورکانی، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: طراحی مجموعه فرهنگی – آموزشی با رویکرد کاهش مصرف انرژی در اصفهان سومین همایش بین المللي معماری، عمران و شهرسازی درآغاز هزاره سوم ، مجموعه فرهنگی نیاوران، تهران، شهریورماه 1396، ( سپتامبر 2017)
:: دومین همایش بین المللي معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، اردیبهشت ماه 1396
تاریخ برگزاری : 1396/02/24
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: احمد نجفی، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: گردشگری و جایگاه معماری در توسعه صنعت توریسم دومین همایش بین المللي معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، اردیبهشت ماه 1396، ( می 2017)
:: دومین همایش بین المللي معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، اردیبهشت ماه 1396
تاریخ برگزاری : 1396/02/27
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: حامد باقی، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: مجموعه های خدماتی بین راهی و عوامل موثر بر مکان یابی و طراحی آنها دومین همایش بین المللي معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، اردیبهشت ماه 1396، ( می 2017)
:: همایش بین المللي عمران، معماری و توسعه شهری

محل ارائه : دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دیماه 1395
تاریخ برگزاری : 1395/10/07
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: خسرو شبانی، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: خانه های بومی کاشان،الگویی برای ارائه راهکار اقلیمی معماری معاصر دراقلیم گرم و خشک (سرداب و بادگیر) همایش بین المللي عمران، معماری و توسعه شهری ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دیماه 1395، ( دسامبر 2016)
:: همایش بین المللي معماری و شهرسازی هویت گرا

محل ارائه : موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر آذرماه 1395
تاریخ برگزاری : 1395/09/12
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: نازنین نیکوان، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: حیاط در فضاهای آموزشی گذشته و آینده همایش بین المللي معماری و شهرسازی هویت گرا، موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر، آذرماه 1395، ( نوامبر 2016)
:: همایش بین المللي افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها

محل ارائه : تهران، آبانماه 1395
تاریخ برگزاری : 1395/08/03
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: نازنین نیکوان، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: باز زنده سازی نقش طبیعت در معماری مدارس امروز همایش بین المللي افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها، انجمن افق نوین علم و فناوری، تهران، آبانماه 1395، ( اکتبر 2016
:: همایش بین المللي عمران، معماری مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم

محل ارائه : مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء شهر رشت
تاریخ برگزاری : 1395/06/14
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: ساناز زمانی، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: طراحی مراکز فرهنگی- مذهبی در ایران (طراحی مرکز اجتماع ادیان در شهر اصفهان با رویکرد مفهوم وحدت در اندیشه های مولانا) همایش بین المللي عمران، معماری مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم، مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء شهر رشت، شهریورماه 1395، ( سپتامبر 2016)
:: همایش بین المللي توسعه پایدار، راهکارها و چالشها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری،

محل ارائه : دانشگاه هنراسلامی تبریز
تاریخ برگزاری : 1394/12/12
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: سیمین دخت لطفی زاده، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: بررسی شاخصهای شهر خلاق با رویکرد توسعه گردشگری همایش بین المللي توسعه پایدار، راهکارها و چالشها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، دانشگاه هنراسلامی تبریز، اسفند ماه 1394، ( فوریه 2015)
:: پنجمین همایش بین المللي توسعه پایدار و عمران شهری، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

محل ارائه : موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/09/15
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: عارفه قدسی فر، ریحانه السادات سجاد، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: هویت شهری در نماهای بافت مسکونی محله پنجمین همایش بین المللي توسعه پایدار و عمران شهری، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان، آذر ماه 1394، ( دسامبر 2015)
:: نجمین همایش بین المللي توسعه پایدار و عمران شهری

محل ارائه : موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/09/20
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: زهرا لولوء، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: ایجاد امنیت روانی کودکان در کالبد محیط های یادگیری: مقطع ابتدایی پنجمین همایش بین المللي توسعه پایدار و عمران شهری، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان، آذر ماه 1394، ( دسامبر 2015)
:: همایش بین المللي عمران، معماری و زیرساخت های شهری، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران

محل ارائه : دانشگاه تبریز
تاریخ برگزاری : 1394/05/15
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسندگان: آزاده منتظــر الاظهو، بهـرام شاهـدی عنوان مقاله: باغهای شفابخش در بیمارستانها جهت دستیابی به آرامش و توانبخشی جانبازان و معلولین همایش بین المللي عمران، معماری و زیرساخت های شهری، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران، تبریز، مرداد ماه 1394، ( جولای 2015)

1 2