گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - محيط زيست
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

:: بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در خاک و محصولات کشاورزی اطراف نیروگاه رامین اهواز

محل ارائه : هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی با رویکرد تولید محصولات سالم، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی اص
تاریخ برگزاری : 1396/12/15
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: بررسی اثر چند گونه گیاهی بر برخی خصوصیات بیولوژیکی خاک

محل ارائه : هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی با رویکرد تولید محصولات سالم، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی اص
تاریخ برگزاری : 1396/12/15
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: بررسی قابلیت های گردشگری ارگ مسکونی قورتان در استان اصفهان

محل ارائه : دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تاریخ برگزاری : 1393/12/08
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران منطقه شکار ممنوع سد حنا در استان اصفهان

محل ارائه : دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تاریخ برگزاری : 1393/12/08
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی تنوع زیستی و عوامل تهدید کننده آن در حاشیه زاینده رود

محل ارائه : دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ برگزاری : 1392/11/07
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی میزان شناخت مردم اصفهان از مناطق حفاظت شده و گونه های حیات وحش استان اصفهان

محل ارائه : دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ برگزاری : 1392/11/07
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی میزان جذب سرب، روی و كادمیوم به وسیله پوشش گیاهی و خاك اطراف معدن سرب وروی باما

محل ارائه : دانشگاه علوم پزشکی ایران
تاریخ برگزاری : 1381/08/06
چگونگی حضور : سخنران


:: هیپراكیمولاتورها و بهسازی خاكهای آلوده به سرب و روی

محل ارائه : دانشگاه آزاد همدان
تاریخ برگزاری : 1388/12/20
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی قابلیت های گردشگری شهر نیاسر کاشان جهت مدیریت صحیح اکوتوریسم در منطقه

محل ارائه : دومین همایش ملی مخاطرات زاگرس- تهران
تاریخ برگزاری : 1393/12/15
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی تاثیر خشکسالی های اخیر تالاب گاوخونی بر حرکت شن های روان در اطراف آن

محل ارائه : دانشگاه آزاد بندرعباس
تاریخ برگزاری : 1392/12/01
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی پیامدهای هیبریداسیون بین چكچك كردی(Oenanthe xanthoprymna) و چكچك ایرانی (Oenanthe chrysopygia) در منطقه تماس در غرب ایران

محل ارائه : دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ برگزاری : 1389/06/24
چگونگی حضور : سخنران


:: Air pollution prediction with Climatological Dispersion Model

محل ارائه : سنگاپور
تاریخ برگزاری : 1389/12/09
چگونگی حضور : سخنران


:: The effects of contact zone on phylogenetic characters in Persian Wheatear

محل ارائه : سنگاپور
تاریخ برگزاری : 1389/12/09
چگونگی حضور : سخنران


:: Introduction of some range plants as suitable hyperaccumulators for Lead, Zinc, Cadenza and Selenium

محل ارائه : هندوستان
تاریخ برگزاری : 1387/08/01
چگونگی حضور : سخنران1