گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

سمينارها و سخنراني ها

:: تجارب بیماران نیازمند عمل جراحی قلب باز پس از آنژیو گرافی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1398/07/22
چگونگی حضور : سخنران


:: تجارب زندگی بیوه زنان سالمند

محل ارائه : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1398/07/22
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی ارتباط تابآوری با کیفیت زندگی در مبتلایان به ایدز شهر اصفهان در سال 1397

محل ارائه : دانشگاه آزاد علی آباد کتول
تاریخ برگزاری : 1397/11/17
چگونگی حضور : سخنران


نویسنده مسئول
:: بازتوانی معنوی تجربه شده در مبتلایان به ایدز

محل ارائه : جندی شاپور اهواز
تاریخ برگزاری : 1397/12/15
چگونگی حضور : سخنران


انتخاب مقاله به عنوانی سخنرانی برتر
:: رفتارهای آزار دهنده تجربه ناخوشایند بیماران مبتلا به ایدز

محل ارائه : اصفهان
تاریخ برگزاری : 1391/03/03
چگونگی حضور : سخنران


:: آشفتگی خانوادگی و ایدز

محل ارائه : اصفهان
تاریخ برگزاری : 1391/12/15
چگونگی حضور : سخنران


:: ببرسی مقایسه ای میزان گرایش به اعتیاد در دانشجویان سال اول و آخر دوره کارشناسی پیراپزشکی

محل ارائه : اصفهان
تاریخ برگزاری : 1391/12/15
چگونگی حضور :


:: psychic- mental experience of male AIDS effected pationts

محل ارائه : تهران
تاریخ برگزاری : 1391/09/07
چگونگی حضور :


:: predcting lenghth of study in thermal burn

محل ارائه : شیراز
تاریخ برگزاری : 1395/03/06
چگونگی حضور :


:: Enteral regimen following burn

محل ارائه : شیراز
تاریخ برگزاری : 1395/03/06
چگونگی حضور :


:: زندگی تاریک بیماران مبتلا به ایدز

محل ارائه : گلستان
تاریخ برگزاری : 1391/09/22
چگونگی حضور :


پوستر برتر همایش
:: تجارب مشترک خانواده های بیماران زن مبتلا به اختلال دو قطبی در فاز مانیا

محل ارائه : اصفهان
تاریخ برگزاری : 1392/09/07
چگونگی حضور : سخنران


:: تجارب معنوی بیماران مبتلا به سرطان

محل ارائه : تبریز
تاریخ برگزاری : 1393/07/20
چگونگی حضور : سخنران


کسب رتبه دوم سخنرانی همایش
:: THE effect of Licorice mouthwash onoral microbial flora in the pationts hospitalized inon intensive care unit( ICU)

محل ارائه : تبریز
تاریخ برگزاری : 1393/07/30
چگونگی حضور :


:: DiscriminationAn disirable experienc in AIDS:

محل ارائه : تهران
تاریخ برگزاری : 1391/08/01
چگونگی حضور :


پوستر برتر همایش بین المللی
:: social stigma a fact experience by womenaffected by AIDS

محل ارائه : شیراز
تاریخ برگزاری : 1391/02/13
چگونگی حضور :


:: Shared experiences of the families of female patients suffering from the Manic phase of Bi-polar disorder

محل ارائه : ترکیه
تاریخ برگزاری : 1393/10/10
چگونگی حضور : سخنران


:: Iranian womens expenice of spousal abuse

محل ارائه : ترکیه
تاریخ برگزاری : 1393/10/11
چگونگی حضور : سخنران1