گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-زراعت-فيزيولوژي گياهان زراعي
مرتبه علمي : استاد

سمينارها و سخنراني ها

:: مدیریت زراعی بر مبنای مراحل رشد و نمو گندم

محل ارائه : دانشکده کشاورزی
تاریخ برگزاری : 1382/09/16
چگونگی حضور : سخنران1