گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسي
مرتبه علمي : استاد تمام

  • به اطلاع کلیه داشجویان گرامی می رساند طبق برنامه دانشگاهی کلیه کلاس های اینجانب درهفته اول نیمسال دوم یعنی از تاریخ 12/11/9۸ دایرمی باشد و حضوردانشجویان الزامی است
سمينارها و سخنراني ها

:: Comparison simple and multiple relationships between sensation seeking and alexithymia with drug addictions readiness in boys and girls high school students of Isfahan city

محل ارائه : Shiraz University,Shiraz , ..Third Global Conference on Psychology and Educational Sciences,Law and
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : سخنران


Asghar Aghaei, Nasrin Jodeiri Sohrfirouzani
:: . مقایسه هیجان خواهی وابرازوجود با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در دانش آموزان دختروپس دوره دوم متوسطه شهراصفهان

محل ارائه : دومین کنفرانس ملی روان شناسی ، علوم تربیتی واجتماعی -مازندران
تاریخ برگزاری : 1395/08/20
چگونگی حضور : سخنران


نسرین جدیری سهرفروزانی ، اصغرآقایی
:: . مقایسه ناگویی خلقی وابرازوجود با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در دانش آموزان دختروپس دوره دوم متوسطه شهراصفهان-

محل ارائه : اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی روان شناسی ، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی وفرهنگی -همدان
تاریخ برگزاری : 1395/09/16
چگونگی حضور : سخنران


نسرین جدیری سهرفروزانی ، اصغرآقایی
:: مقایسه بهزیستی روان شناختی ونگرش های مذهبی در دختران مبتلا به بی موبایل هراسی ودختران عادی دبیرستانی اصفهان

محل ارائه : کنفرانس پژوهش های نوین ایران وجهان درروان شناسی ، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی. شیراز
تاریخ برگزاری : 1396/08/25
چگونگی حضور : سخنران


رضوان یزدانی و اصغرآقایی
:: The Comparison of Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Prevention of Addiction Relapse in Opium and Methamphetamine Consumers

محل ارائه : Seville, Spain
تاریخ برگزاری : 1396/04/01
چگونگی حضور : سخنران


اصغرآقایی ، اعظم سعیدی قلعه شاهی
:: Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on resiliency of female with psoriasis

محل ارائه : ( Seattle, Washington(USA
تاریخ برگزاری : 1395/06/17
چگونگی حضور : سخنران


Asghar Aghaei, Pariya Heidari
:: Comparing alexithymia, interpersonal problems and codependency in persons with high and low psychosomatic symptoms

محل ارائه : Conference: 4th International Conference on Health Psychology
تاریخ برگزاری : 1395/03/25
چگونگی حضور : سخنران


Leili Nourian,,Asghar Aghaei
:: Effectiveness of acceptance and commitment therapy on family cohesion in spouses of drug dependent men

محل ارائه : Seeattle,,Washington
تاریخ برگزاری : 1395/03/26
چگونگی حضور : سخنران


Leili Nourian,Fershteh Sedighi,Asghar Aghaei
:: Predicting psychological well-being of children based on their mothers psychological flexibility, mindfulness, mother-child relationships and demographic characteristics

محل ارائه : ُُِSeeattle,,Washington
تاریخ برگزاری : 1395/03/25
چگونگی حضور : سخنران


Leili Nourian · Asghar Aghaei
:: اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش وتعهد به شیوه گروهی براضطراب دانش آموزان دختردوره دبیرستان شهراصفهان، دومین کنفرانس بین المللی روان شناسی ، علوم تربیتی وسبک زندگی

محل ارائه : دانشگاه تربت حیدریه
تاریخ برگزاری : 1394/11/29
چگونگی حضور : سخنران


مهنازکریمی ، اصغرآقایی
:: روابط ساده وچندگانه تنوع طلبی ، ماجراجویی وابراز وجود با آمادگی اعتیاد به موادمخدر دربین دانش آموزان دختروپسر دوره دوم متوسطه شهراصفهان،دومین کنفرانس بین المللی روان شناسی ، علوم تربیتی وسبک زندگی

محل ارائه : دانشگاه تربت حیدریه
تاریخ برگزاری : 1394/11/29
چگونگی حضور : سخنران


نسرین جدیری سهرفروزانی ، اصغرآقایی
:: رابطه اختلالات جنسی با میزان رضایت اززندگی درزنان ومردان متاهل شهراصفهان، دومین کنفرانس ملی روان شناسی ، علوم تربیتی و اجتماعی

محل ارائه : شیراز.ایران
تاریخ برگزاری : 1395/03/20
چگونگی حضور : سخنران


زهراحسن حیدری ، اصغرآقایی ، محمد سلطانی زاده.
:: Global conference psychology and educational sciences law and social sciences at the begining of third millenum

محل ارائه : Shiraz , Iran
تاریخ برگزاری : 1395/04/01
چگونگی حضور : سخنران


Zahra Hasn Heidari,Asghar Aghaei,Mohammad Soltan Zadeh
:: مقایسه رضایت شغلی درونی وبیرونی کارکنان مشاغل تک جنسیتی ومختلط شهراصفهان

محل ارائه : رشت ، ایران
تاریخ برگزاری : 1395/02/30
چگونگی حضور : سخنران


لیلا زاهدی ، اصغرآقایی.
:: مقایسه امید به زندگی در دانش آموزان دختر و پسر(15-18 سال) شهر اصفهان

محل ارائه : موسسه آموزش عالی امین
تاریخ برگزاری : 1394/04/30
چگونگی حضور : سخنران


اعظم آقاجانیان ؛ اصغرآقائی
:: Group training based on acceptance and commitment on emotional stability and empathy toward others (mother and daughter) in girls (15 to 18) in Isfahan

محل ارائه : Isfahan,Iran
تاریخ برگزاری : 1394/04/30
چگونگی حضور : سخنران


Karimi Mahnaz;Aghaei Asghar
:: The relationship between marital satisfaction and gender in Types of marriage (Intellectual, Emotional, Compulsory and Rational

محل ارائه : Tehran-Iran
تاریخ برگزاری : 1394/02/24
چگونگی حضور : سخنران


Khanbani Mohsen, Chamzadeh Mana, Aghaei Asghar , Golparvar Mohsen
:: .Comparing Co-dependence of Married Working Men and Women in Isfahan Education Ministry

محل ارائه : Tehran-Iran.
تاریخ برگزاری : 1394/02/24
چگونگی حضور : سخنران


Asghar Aghaei ; Sommayeh Barati
:: The Effect of Critical Thinking on Religious Orientation of Female Students at Third Grade of High School

محل ارائه : Tehran-Iran
تاریخ برگزاری : 1394/02/24
چگونگی حضور : سخنران


Alikhaani Maryam,Aghaei Asghar
:: دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری

محل ارائه : تهران ، دانشگاه شهید بهشتی تهران
تاریخ برگزاری : 1394/02/24
چگونگی حضور : سخنران


لیلی نوریان ، فرشته صدیقی واصغرآقایی
:: The relationship of psychosomatic disorders and demographic characteristics among students of Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch, Iran

محل ارائه : 5th International Congress on Transcultural Psychosomatics, 8 – 10 May 2015, Marburg,Germani
تاریخ برگزاری : 1394/02/18
چگونگی حضور : سخنران


Afsar, F. ; Shamsi, M. ; Nourian, L. ,Jeshvaghani, A
:: Effectiveness of Acceptance and Commitment Stress Management Group Training on Psychosomatic Symptoms in mothers of Child with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

محل ارائه : 5th International Congress on Transcultural Psychosomatics, 8 – 10 May 2015, Marburg,Germani
تاریخ برگزاری : 1394/02/18
چگونگی حضور : سخنران


Haddadi, M. & Aghaei, A
:: The comparison of Psychosomatic disorders between Azeri and Isfahani cultures

محل ارائه : 5th International Congress on Transcultural Psychosomatics, 8 – 10 May 2015, Marburg,Germani
تاریخ برگزاری : 1394/02/18
چگونگی حضور : سخنران


Aghaei, A.; Farajzadeh, S
:: The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on depresssion, anxiety and stress in women with breast cancer, ,

محل ارائه : 5th International Congress on Transcultural Psychosomatics, 8 – 10 May 2015, Marburg,Germani
تاریخ برگزاری : 1394/02/18
چگونگی حضور : سخنران


Esmaeili, L. ; Aghaei, A. ; Mahdavi, S., Esmaeili, H
:: . The Relation Between Creativity Streaa,Stressors and Coping Strategies In College Student Islamic Azad University Khorasgan

محل ارائه : XII th International Creativity Conference Creativity As a Feature Of a Personality,Riga,Latvia
تاریخ برگزاری : 1386/08/24
چگونگی حضور : سخنران


Asghar Aghaei Jeshvaghani,sayed Hamid Atashpor,Hosein Molavi &Hajar Jafari

1 2 3 4