گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - آسيب شناسي فك ودهان
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

:: رویش تاخیری دندانی، پاتوژنز، تشخیص و درمان

محل ارائه : IJG HGL\D;
تاریخ برگزاری : 1391/11/25
چگونگی حضور : سخنران


هشتمین کنگره بین المللی انجمن داندانپزشکی کودکان ایران

1