گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات

پروژه هاي تحقيقاتي

:: بررسی تحمل به تنش خشکی در ارقام گلرنگ بهاره

کارفرما : واحد خوراسگان
نوع همکاری : مجری طرح
تاریخ پایان : 1390/12/011