گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - کامپیوتر

پروژه هاي تحقيقاتي

:: • Configuration and Implementation of Private Cloud

کارفرما : DR.Faramarz Safi
نوع همکاری :
تاریخ پایان :


for The Workshop of Cloud Computing, National Conferances at Najaf Abad university.

1