گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-زراعت-فيزيولوژي گياهان زراعي
مرتبه علمي : استاد

پروژه هاي تحقيقاتي

:: تولید کود ترکیبی تخصصی جهت ارتقاء شاخص های جوانه زنی بذر

کارفرما : مرکز رشد
نوع همکاری : راهنمایی دانشجو
تاریخ پایان : 1392/04/051