گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

طرح های پژوهشی

:: بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعدادیابی در رشته بسکتبال

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1382/06/31
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر مهدی نمازی زاده - دکتر حمید صالحی - سمیرا مشهودی -

1