گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - مكانيك ماشينهاي كشاورزي
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: اثر رطوبت خاک و تعداد عبور چرخ بر مقاومت کششی، نرخ آبگذری و تخلخل خاک متراکم شده با چرخ تراکتور

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1392/05/01
تاریخ خاتمه : 1394/08/27
تاریخ تسویه : 1394/08/27
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمان احمدی مسینه -
:: اثر رطوبت خاک و تعداد عبور چرخ بر مقاومت کششی، نرخ آبگذری و تخلخل خاک متراکم شده با چرخ تراکتور

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1392/05/01
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1394/08/27
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمان احمدی مسینه -

1