دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی محض-آنالیز
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: تخمین بهترین نقاط تقریبی انقباض‌های مجموعه-مقدار در فضاهای متریک

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1397/06/07
تاریخ تسویه : 1397/06/07
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فهیمه السادات میردامادی -
:: نقاط ثابت و بهترین نقاط تقریب انقباضهای مجموعه-مقدار

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1395/03/04
تاریخ تسویه : 1395/03/04
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فهیمه السادات میردامادی -

1