گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زیست شناسی علوم جانوری-تکوینی
مرتبه علمي : دانشيار

طرح های پژوهشی

:: بررسی تاثیر نوبت کاری ودمای محیط بر برخی فاکتور های فیزیولوژیک در کارگران

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1396/08/17
تاریخ خاتمه : 1396/12/06
تاریخ تسویه : 1397/02/11
تاریخ تصویب : 1396/08/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1