گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات

طرح های پژوهشی

:: بررسی تحمل به تنش خشکی در ارقام گلرنگ بهاره

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222
:: بررسی تنوع شیمیایی اکوتیپ های دو گونه دارویی جنس منتا

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1390/10/01
تاریخ خاتمه : 1392/07/01
تاریخ تسویه : 1392/08/01
تاریخ تصویب : 1390/09/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1