گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-زراعت-فيزيولوژي گياهان زراعي
مرتبه علمي : استاد

طرح های پژوهشی

:: بررسی رشد اولیه و عملکرد ذرت علوفه ای تحت سیستمهای مختلف حاصلخیزی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1391/06/19
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی سلیمانی -
:: واکنش ذرت علوفه ای سینگل کراس 704 در کشت مخلوط با 3 رقم شبدر مصری به عنوان گیاه پوششی به سطوح مختلف نیتروژن

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1390/03/28
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی سلیمانی -

1